– Vi är på rätt väg och har nu tagit ett rejält kliv mot lägre utsläpp. Nu är nio av tio kilowattimmar fjärrvärme producerade av förnybara eller återvunna energislag. Med soldriven bioenergi, spillvärme och energi från restprodukter minskar vi behovet av ändliga råvaror ur jordskorpan rejält, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme.

Vårt årliga resultat för utsläpp av koldioxid varierar. Det beror på variationer i bränslepriser, elpriser, väder och tillgänglighet i våra fjärrvärmeanläggningar. Men år 2016 var inte ett vanligt år. Från och med våren 2016 bidrog det nya biokraftvärmeverket i Värtan till att andelen förnybar energi ökade. Vi räknar med att utsläppen kommer att variera kring denna nya lägre nivå till dess att vi når nästa steg – utfasning av det sista kolet – på vår väg mot fjärrvärme helt utan fossila bränslen.

Här visar vi var energin kommer ifrån för fjärrvärme, fjärrkyla, el och totalt sett. Vi ber om ursäkt om det kan verka lite krångligt – det finns många facktermer och definitioner som vi tycker det är viktigt att ha med, för att experter ska förstå exakt hur vi har räknat. För de flesta räcker det gott med att läsa de första diagrammen. Vill du tvärtom ha ännu mer detaljer, öppna hela rapporten Fortum Värmes miljövärden 2016 (pdf).

Varifrån kom energin år 2016?

 

Fjärrvärme

El

Fjärrkyla

Förklaring till diagrammen

 1. Inkluderar produktionssamverkan med andra fjärrvärmeproducenter.
 2. Om man köper fjärrkyla på vintern så återvinns energin till fjärrvärmenätet. 2016 återvann Fortum Värme 130 GWh från fjärrkylanätetvilket möjliggjorde produktion av 195 GWh fjärrvärme.
 3. Torv betraktas enligt VMK som ett icke-fossilt bränsle medan torv enligt EIFS 2011:4 klassas som fossilt. I diagrammet ingår dessutom endast andel av tillförda bränslen och el, medan det i miljöbokslutet för fjärrvärme även ingår rökgaskondensering. Detta är två anledningar till att inte andelen fossilt är detsamma i diagrammet som i bokslutet.
 4. Frikyla: Naturlig kyla, t ex kallt sjövatten som inte behöver kylas i någon process. Elförbrukning endast för distribution av kyla. COP inkl distribution år 2016: 22.
 5. Spillkyla: Kyla som utvinns i en värmepumpprocess där produktionsekonomin för värmeproduktionen inte påverkas. Elförbrukning endast för distribution. COP inkl distribution år 2016: 22.
 6. Värmepumpkyla: Kyla som produceras samtidigt som värme i en värmepumpprocess där produktionsekonomin för värme påverkas. COP inkl distribution år 2016: 4,8.
 7. Kylmaskinskyla: Kyla som produceras i en värmepumpprocess som inte återvinner värme. COP inkl distribution och kyllager år 2016: 2,2.

Vilken klimatpåverkan ledde det till?

Förklaring till tabellerna

 1. Inkluderar produktionssamverkan med andra fjärrvärmeproducenter. Leverans exklusive särskilda avtal om allokering av produktion, så kallad ”residualmix”. För kunder med särskilt avtal framgår av detta vilka utsläpp som garanteras.
 2. I Dessa nyckeltal är framtagna enligt Värmemarknadskommittén VMK, som består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Energiföreningen Sverige. Under 2011 kom VMK fram till en överenskommelse om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme. För ”Andel fossila bränslen” ingår fossil olja och kol per totalt tillförd energi där även rökgaskondensering ingår. I enlighet med Värmemarknadskommittén, VMK, som består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme. Under 2011 kom VMK fram till en överenskommelse om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme. Detta är ett av dessa nyckeltal. För ”Andel fossila bränslen” ingår fossil olja och kol per totalt tillförd energi där även rökgaskondensering ingår.
 3. För 2013 klimatkompenserade Fortum Värme utsläppet ned till 2012 års nivå. Sedan 2014 klimatkompenserar Fortum Värme utsläppen från kol och olja i den egna värmeproduktionen. Detta görs genom att investera i klimatkompensationsprojekt som medför lägre utsläpp i utvecklingsländer.Klimatkompensationen gäller all egen fjärrvärmeproduktion och ingår således i Fortum Värmes hela fjärrvärmeerbjudande.
 4. Nyckeltalet avser konsekvens av värmeleverans ur ett globalt systemperspektiv som omfattar nettobalansen  mot kraftnätet. Koldioxidutsläppet för den nordiska marginalproduktionen är hämtad från Elforsks rapport 8:30 och uppgår till 670 g/kWh. Nyckeltalet kan användas för jämförelse med andra uppvärmningsalternativ där både lokalautsläpp och elsystemets utsläpp beaktas.
 5. Med förnybar energi menas biobränslen, biooljor, bioandel i avfall och returbränslen, energi lagrad i sjövatten samt andel förnybar energi i inköpt el och värmeproduktionssamverkan. Med återvunnen energi menas spillvärme, återvunnen energi i avloppsvatten, andel av avfall och returbränslen som inte identifieras som förnybar samt återvunnen energi i inköpt el och värmeproduktionssamverkan.
 6. El till fjärrkyla och värmepumpar är ursprungsmärkt vind-, bio- och vattenkraft.
 7. ”Coefficient of Performance”. Förhållandet mellan producerad kyla och tillförd el, vilket beskriverproduktionens effektivitet.
 8. Om man köper fjärrkyla på vintern så återvinns energin till fjärrvärmenätet. För år 2016 återvann Fortum Värme 130 GWh från fjärrkylanätet vilket möjliggjorde produktion av 195 GWh fjärrvärme.
 9. Inkluderar produktionssamverkan med andra fjärrvärmeproducenter, total leverans. att investera i klimatkompensationsprojekt som medför lägre utsläpp i utvecklingsländer.Klimatkompensationen gäller all egen fjärrvärmeproduktion och ingår således i Fortum Värmes hela fjärrvärmeerbjudande.