Fortum Värme är enligt PUL, personuppgiftslagen (1998:204), ansvarigt för de personuppgifter som inhämtas och behandlas. De personuppgifter som lämnas till Fortum Värme kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statisk och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl Fortum Värme som koncernföretag samt dessa företags samarbetspartners.

Om du motsätter dig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela Fortum Värme detta.

Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till och inhämtas från företag i koncernen samt samarbetspartners. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register.

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Du kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter. Begäran om sådan information eller rättelse ska vara egenhändigt undertecknad och ska ställas till AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad.

Har du fler frågor om detta, kontakta oss gärna: dataskydd.varme@fortum.com 

Läs mer om personuppgiftslagstiftelsen på Datainspektionens hemsida